Obsah

Czech Point - soubor pdf ke stažení

 

Czech POINT – služba pro občany
            Od 8. února 2010 poskytuje Obecní úřad Zichovec občanům službu Czech POINT. Výpisy se vydávají na Obecním úřadu Zichovec.           
Pracoviště CZECH POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku. Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:
 
1. VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Co dostanete:
• Úplný nebo částečný výpis z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice
Co potřebujete vědět:
• Katastrální území a číslo Listu vlastnictví
Kolik to bude stát:
• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.
Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.
 
2. VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
Co dostanete:
• Úplný výpis z obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět:
• identifikační číslo organizace (IČ)
Kolik to bude stát:
• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.
 
3. VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
Co dostanete:
• Úplný výpis ze živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět:
• identifikační číslo organizace (IČ)
Kolik to bude stát:
• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku
 
4. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
Co dostanete:
• Výpis z rejstříku trestů
Co potřebujete:
• Platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas).
• V případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci, je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele.
Kolik to bude stát:
• 50,- Kč za každou i započatou stránku.
 
5. PODÁNÍ DO ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
Bližší informace získáte na www.czechpoint.cz.
 
6. VÝPIS BODOVÉHO HODNOCENÍ OSOBY
Co dostanete:
• Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů
Co potřebujete:
• Platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas) a platný řidičský průkaz.        .
Kolik to bude stát:
• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.
 
7. SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
Seznam kvalifikovaných dodavatelů vede Ministerstvo pro místní rozvoj podle § 125 a následujících ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o veřejných zakázkách). MMR do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 (základní kvalifikační kritéria) a § 54 (profesní kvalifikační kritéria) zákona o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.
Další informace naleznete http://www.portal-vz.cz/seznam-kvalifikovanych-dodavatelu-1.
 
8. REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MA ISOH
Na kontaktním místě Czech POINT požádejte o vydání oprávnění k přístupu do MA ISOH (Modulu Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství).
Další podrobnosti najdete na internetové adrese www.czechpoint.cz
 
 
Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit
U většiny evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku:
Obchodní rejstřík - IČ subjektu
Katastr nemovitostí - název katastrálního území a číslo listu vlastnictví, číslo parcely nebo číslo popisné
Živnostenský rejstřík - IČ podnikatele
Seznam kvalifikovaných dodavatelů - IČ subjektu
Insolvenční rejstřík - IČ subjektu nebo jméno a příjmení
 
Rejstřík trestů
Pro vydání ověřeného výstupu - výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a předložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti předložte občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
 
Centrální registr řidičů - body
Pro vydání ověřeného výstupu - výpisu z bodového hodnocení řidiče je třeba předložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti předložte občanský průkaz nebo cestovní pas. Pokud někdo žádá o výpis z bodového hodnocení řidiče v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
 
Zřízení datové schránky a Oznámení o zneplatnění přístupových údajů
Zde je třeba vždy předložit totožnost žadatele, kterého se úkon týká. K prokázání totožnosti předložte občanský průkaz nebo cestovní pas.